PREPRAVNÝ PORIADOK

Home / Prepravný poriadok
PREPRAVNÝ PORIADOK

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti AHA TAXI v postavení dopravcu /ďalej ako "dopravca"/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej ako "Prepravný poriadok"/.

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.ahataxi.sk, a v sídle spoločnosti. Po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a úprave práv a povinnosti účastníkov.

3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy - taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

Čl. II

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:

a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojej webovej stránke www.ahataxi.sk a v sídle - prevádzke spoločnosti.

c) Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby.

d) Starať sa o bezpečnosť  a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

e) Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a prevádzkovateľom taxislužby.

f) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP.

g) Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Čl. III

Vozidlo taxislužby

(1)   Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré

a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,

b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu,

c) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,

d) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o

vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,

e) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,

f) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,

g) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

(2) Dopravný správny orgán zaeviduje v koncesii podľa odseku 1 písm.

a) ako vozidlo taxislužby len vozidlo, ktoré a) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

b) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb vrátane vodiča,

c) má najviac osem rokov bez obmedzenia počtu km.

(3) Vozidlo taxislužby môže byť vybavené deliacou stenou na ochranu vodiča. Deliaca stena musí byť umiestnená tak, aby oddeľovala vodiča od cestujúcich, ale aby umožňovala komunikáciu vodiča s cestujúcim, najmä posuvnou časťou, sklopením alebo pevnými otvormi.

(4) Prevádzkovateľ taxislužby musí mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového priestoru alebo ložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a najviac ôsmich cestujúcich, vybraných skupín cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtu kusov batožiny alebo rozmernej batožiny.

Čl. IV

Výkon činnosti taxislužby

1. Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasné vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené prepravovaným cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak .

3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.

4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia na stanovisku taxislužby v danej lokalite kam patrí daná objednávka .Pokiaľ sa jedná o vozidlo zo zvýhodnenou cenou pre objednávajúceho toto vozidlo je uprednostnené pred ostatnými vozidlami čakajúcimi v rade . Vozidlá zo zvýhodnenou cenou môžu byť zasielane pre cestujúceho kde koľ vek do miesta pristavenia.

5. Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním v križovatkách, cestných zápchach, prejazdených km, nakoľko taxametre sú vybavené počítaním času a prejazdených km. Toto neplatí ak je cena dohodnutá pred prepravou.

6. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne ,alebo ústnou formou zo strany rádio dispečingu poskytovateľa taxislužby taktiež nástupným miestom do vozidla taxislužby.

7. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť

i) meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,

j) nástupné miesto prepravovanej osoby,

k) telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu

8. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.

9. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

10. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe - rádio dispečingu aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné.

11. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby.

12. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osobne nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

13. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým sebe a aj dopravcovi vznikne.

14. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný  na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,

b) evidenčne číslo vozidla,

c) dátum jazdy,

d) obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,

e) východiskové a cieľové miesto prepravy,

f) zaplatené  cestovné,

g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

15. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK

b) kópiu koncesnej listiny,

c) ID kartu vodiča v taxislužbe

d) preukaz totožnosti vodiča,

e) doklady o ciachovaní taxametra ústavom legálnej metrológie,( len v prípade ak je vozidlo vybavené taxametrom) ,

f) montážny list od taxametra, ,( len v prípade ak je vozidlo vybavené taxametrom) .

Čl. V

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah,

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len "prepravná zmluva").

2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:

a) prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby

b) vo svojom sídle

c) prostredníctvom dispečingu pričom prepravná zmluva sa uzatvára na základe ústnej objednávky cestujúceho,  ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy ma cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.

4. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na vyžiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. IV ods. 14 prepravného poriadku.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.

7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.


Čl. VI

Ukončenie platnosti zmluvy o preprave

1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak

a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle

b) manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo

c) inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodné mení trasu a cieľ prepravy alebo

d) inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. VII

Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami

1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak

a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

b) vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,

d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby,

e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,

f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy, alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na Polícii..

3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

4. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. VIII.

Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,

b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,

3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.


Čl. IX

Reklamácie, sťažnosti, náhrada škoda

1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy.

Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.

2. Cestujúci je oprávnený reklamovať  vady dopravy nasledovným spôsobom:

a) Doručením reklamácie na mail dopravcu.

b) Doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.

3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy( úhrada odplaty za prepravu),

4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.

5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

6. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s nim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).

7. Ak ide o pravo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto pravo sa môže uplatniť cestou súdu.

8. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

9. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

10. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná inšpekcia.

Čl. X

Mimoriadna udalosť

3. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len "Mimoriadna udalosť") pri výkone osobnej dopravy - taxislužby sa považuje:

a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,

b) požiar vozidla,

c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou,

c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností  zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a

bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,

e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrovania Mimoriadnej udalosti,

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí a  privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti,

e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišné ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

2. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje Cestujúcich formou oznámenia v Obchodných miestach dopravcu a na internetovej stránke dopravcu www.ahataxi.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku , je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku . Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou Prepravného poriadku,  platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmeneným Prepravným poriadkom .

4. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.

5. Tento Prepravný poriadok bol schválený rozhodnutím valného zhromaždenia dopravcu dňa: 1.12. 2013 a je účinný od 01.12.2013.

6. Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 1. 12. 2013.